LEVERINGSVOORWAARDEN Classic Saab Parts
(juni 2018)

Hieronder wordt verstaan:

Verkoper: Classic Saab Parts gevestigd te Winterswijk

Koper: degene die een koopovereenkomst of een andere overeenkomst sluit
met Classic Saab Parts


1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Classic Saab Parts doet, alle overeenkomsten die zij sluit en alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Algemene voorwaarden van koper gelden niet en worden hierbij uitdrukkelijk van
de hand gewezen.

2. Prijzen
De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze webwinkel en/of mail zijn
inclusief btw. tenzij anders is aangegeven. Levering vindt plaats tegen de prijzen, geldend op de dag van aflevering.

3. Levering
3.1 Als plaats van levering geldt die van het magazijn van Classic Saab Parts, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Leveringen geschieden ongefrankeerd. Indien de koper niet tijdig instructies geeft omtrent de wijze van verzenden, is Classic Saab Parts vrij in de keuze van het vervoer.
3.3 Alle zaken zijn vanaf het moment van de levering voor risico van de koper.
3.4 Artikelen en orders die op specifieke instructie van de koper besteld en/of
vervaardigd zijn, kunnen niet geannuleerd en gecrediteerd worden.

4. Levertijd
4.1 Classic Saab Parts streeft er ten allen tijde naar om een overeengekomen leveringstijd aan te houden. Indien een levertijd niet gehaald kan worden, zal Classic Saab Parts voor schade als gevolg van de overschrijding niet aansprakelijk zijn, behoudens het geval waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Classic Saab Parts.
4.2 Wanneer door overmacht niet of niet tijdig geleverd kan worden, heeft Classic Saab Parts het recht om de order te annuleren of de leveringstijd te verlengen.

5. Betaling
5.1 Alle betalingen dienen vooraf te geschieden of binnen 14 dagen na factuurdatum zonder
enige korting of verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren
tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op, noch is de
koper bevoegd de betaling om een andere reden op te schorten.
5.2 Classic Saab Parts behoudt zich te allen tijde het recht voor om onder rembours te leveren en/of een aanbetaling te verlangen. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht Classic Saab Parts alle hieruit voor Classic Saab Parts voortvloeiende kosten te vergoeden.

5.3 Na afloop van de betalingstermijn van 14 dagen is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna zowel de wettelijke handelsrente als de buitengerechtelijke kosten door koper aan Classic Saab Parts verschuldigd zijn. In dat geval zijn voorts alle vorderingen van Classic Saab Parts op koper uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Wanneer de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan het bedrag dat uit het Rapport Voorwerk II voortvloeit, dan worden deze hogere daadwerkelijke kosten, waaronder advocaatkosten, in rekening gebracht bij koper.

5.5 Als Classic Saab Parts in een gerechtelijke procedure tegen koper in het gelijk wordt gesteld, dan komen alle kosten die hij dienaangaande heeft gemaakt voor rekening van de koper.
5.6 Het totaal van onze vordering zal onmiddellijk opeisbaar zijn wanneer de koper in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance wordt aangevraagd of zijn faillissement wordt aangevraagd, dan wel de koper tot gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn onderneming overgaat, de aandelen van de onderneming van de koper worden overgedragen, de koper zijn bedrijf verkoopt of komt te overlijden.

5.7 Classic Saab Parts heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.

6. Reclamatie
6.1 Ondanks dat Classic Saab Parts de uiterste zorg besteed aan de opname van artikelen in de administratieve omgeving van de webwinkel zijn fouten hierin niet uitgesloten.
De klant wordt derhalve geacht altijd voor montage van de onderdelen deze te controleren dan wel te vergelijken met de oude onderdelen.
Schades ontstaan door de montage van foutieve onderdelen zijn derhalve voor het risico van de klant
Eventuele reclamaties dienen vervolgens onverwijld aan Classic Saab Parts gemeld te worden en binnen vijftien dagen na de aankoop te zijn geretourneerd volgens de Retourneren voorwaarden.

7. Retourzendingen (zie ook Retourneren voorwaarden)
7.1 Uitsluitend zaken, die binnen 1 maand na aankoop worden geretourneerd worden gecrediteerd, mits de zaken ongebruikt, onbeschadigd en courant zijn (dit ter beoordeling van Classic Saab Parts).
Creditering geschiedt op basis van dezelfde prijs als die waartegen het verkocht is. Retourzendingen dienen aan Classic Saab Parts franco te worden toegezonden. Op retourzendingen ouder dan 1 maand zullen staffels gehanteerd worden met betrekking tot de creditering.
7.2 Classic Saab Parts behoudt zich het recht voor om aan de koper die het gekochte retour zendt alle kosten in rekening te brengen die voor Classic Saab Parts uit deze retourzending voortkomen. Hieronder vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, verzendkosten, administratiekosten en magazijnkosten.
7.3 Artikelen en orders die op specifieke instructie van de koper besteld en/of vervaardigd zijn, kunnen in geen geval geretourneerd worden, tenzij hier vooraf door Classic Saab Parts schriftelijk toestemming is gegeven.

8. Garantie / aansprakelijkheid
8.1 Classic Saab Parts staat in voor deugdelijk materiaal en correcte bewerking van de zaken gedurende een periode die per zaak gelijk is aan de door de fabrikanten en leveranciers van Classic Saab Parts gestelde termijn of aantal kilometers.
8.2 Classic Saab Parts is, bij gebreken die optreden gedurende de garantieperiode zoals omschreven in lid 1, uitsluitend gehouden tot het vervangen, repareren of vergoeden van het gereclameerde artikel.
8.3 In geval van garantie wordt het te vervangen of beschadigde artikel ons eigendom.
8.4 In afwijking van het voorgaande, zijn de navolgende artikelen uitgesloten van iedere vorm van garantie:
- Artikelen die zijn geleverd voor prestatie verhogende applicaties/doeleinden
- Artikelen die ondeugdelijk bewerkt, gebruikt, onderhouden cq. gemonteerd zijn door de koper en/of derden.
- Artikelen die door de koper en/of derden zijn aangepast, gemodificeerd en/of voor een andere applicatie cq. doeleind gemonteerd zijn.
- Artikelen die op speciale aanvraag aan de hand van eigen aangereikte specificaties voor koper zijn besteld/gefabriceerd, tenzij hier vooraf door de toeleverancier/ fabrikant schriftelijk toestemming is gegeven.
- Artikelen die niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen geheel voldaan zijn.
- Elektronische onderdelen die het motormanagement systeem kunnen aanpassen, kunnen beïnvloeden of schade toe kunnen brengen.
8.5 Behoudens hetgeen omschreven in lid 2 van dit artikel, is Classic Saab Parts voor het overige niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatig handelen jegens Classic Saab Parts, behoudens het geval waarin sprake is van opzet of grove schuld van Classic Saab Parts.
8.6 Indien Classic Saab Parts aansprakelijk is jegens de koper, dan is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de betreffende zaak. Indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en stagnatieschade, komen nooit voor vergoeding in aanmerking.
8.7 Koper vrijwaart Classic Saab Parts voor aanspraken van derden met betrekking tot schade veroorzaakt door en aan goederen en/of diensten die door Classic Saab Parts geleverd zijn, behoudens het geval waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Classic Saab Parts.

9. Eigendomsrecht
9.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
9.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
Bij overtreding van deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar,onverminderd het recht op schadevergoeding.
9.3 Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud gekochte en door Classic Saab Parts geleverde artikelen behoorlijk verzekerd te houden tegen brand en diefstal zolang het eigendomsrecht bij Classic Saab Parts berust. Voorts is koper verplicht de zaken die door Classic Saab Parts geleverd zijn, afgescheiden van andere goederen en duidelijk als door Classic Saab Parts geleverd identificeerbaar op te slaan.
9.4 Voorts heeft Classic Saab Parts het recht om, indien koper in gebreke is, of indien Classic Saab Parts duidelijk is dat de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen of willen voldoen, door Classic Saab Parts geleverde artikelen te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden, waarbij de koper verplicht is Classic Saab Parts toegang te (laten) verschaffen op zijn terrein en in zijn gebouwen. Indien onze zaken zijn be- of verwerkt tot of in andere zaken en daarmee één geheel uitmaken behouden wij het recht voor dit
geheel over te nemen tegen de geldende marktwaarde onder aftrek van onze vordering.
9.5 Indien koper de door Classic Saab Parts geleverde artikelen die nog eigendom zijn van Classic Saab Parts heeft doorverkocht, eventueel zodanig heeft be- of verwerkt tot of in andere zaken, dan is koper op eerste aanvrage verplicht tot overdracht aan Classic Saab Parts van vorderingen welke koper verkregen heeft krachtens doorverkoop van de verkochte zaken, eventueel met een machtiging van de koper deze vorderingen door Classic Saab Parts te laten incasseren.
9.6 Voornoemde onder 9.1 t/m 9.5 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper
toekomende rechten onverlet.

10. Geschillen
10.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen Classic Saab Parts en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen Classic Saab Parts en koper mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.